Bridgeetik

Etik, etikette og lidt regler

1. OPFØRSEL:

 • Hils på modstanderne ved hvert bord.

 • Sig tak for spillet, når du forlader det.

 • Undgå snak/forstyrrelse - gør bridge til en fornøjelse for alle.

 • Overhold tiden.

 • Træk ikke unødigt spillet ud.

 • Undgå at stirre på spillerne.  

 • Hjælp med at aflevere kort til næste bord.

2. DU HAR PLIGT TIL:

 • at se efter, om du sidder ved det rigtige bord, og er placeret rigtigt ved dette.

 • at se efter, om du spiller de rigtige kort. Tæl straks dine kort med bagsiden op.                                                       

 • at fremlægge systemkort. Oplyse om implicitte aftaler på forespørgsel (viden/erfaring fra makkerskab).   

 • at anvende stopkort og ca. 10 sekunders pause.

 • at oplyse om fejlagtig forklaring efter afsluttende PAS (kun spilfører og den blinde).

 • at oplyse om fejlagtig forklaring ved spillets afslutning (kun modspillere).

 • at holde egne kort adskilt fra andres og fra andre spil.  

 

3. POKERANSIGT:

 • Lad være med at vise, kommentere eller reagere, hvis en melding, et udspil eller et tilspil ikke passer dig.

4. OPLYSNINGER FRA MODPARTEN:

Du kan spørge om betydningen af meldinger, du ikke forstår, hvis du har brug for svaret. Dog kun:

 • når du er i tur.

 • når din makker har spillet fordækt ud.                                                                                                   

5. OPLYSNINGER TIL MODPARTEN under meldinger:

 • Modstanderne har ret til en fyldestgørende forklaring på en meldings betydning, hvis de har brug for det.      

6.  UBEFØJEDE OPLYSNINGER TIL MAKKER under meldeforløbet:

 • Tøven uden grund i meldingerne, da det kan begrænse makkers meldemuligheder.    

 • Meget hurtig PAS, når modstanderen til højre springmelder.                                            

 • At benytte sig af makkers spørgsmål, forkert/manglende alert, gestus, tøven, eftertryk m.v.      

7.  MELD ens og i ensartet tempo:

 • Bestem dig for, hvad du vil melde, før du rører meldekortene. Er kortet taget op, er det spillet (tanketorsk/glemt aftale).

 • Et fejlgreb kan rettes så længe makker ikke har meldt (gør straks opmærksom på det).  

 • Meldekortene placeres ensartet på bordet uden eftertryk, kast, bemærkninger mv.

 • Saml ikke meldekort sammen, før der er afgivet 3 pas, samt spillet ud til første stik med billedsiden opad.

 

8.  UNDER SPILLET:

 • Placer dit kort på bordet på ensartet måde (se pkt. 7).                      

 • Har en spiller taget et kort op af meldekassen, er det spillet, når det rører/næsten rører bordet med billedsiden opad.

 • Bordets kort er spillet, når spilfører har bedt om et kort.  

 • Har en modspiller 2 strafkort, bestemmer spilfører hvilket, der skal spilles til først.

9. TØVEN I SPILLET:

 • Når åbningskortet er vendt, og den blindes kort er lagt ned, bør spilfører tage en pause til planlægning af   spillet inden tilspil fra bordet. Modspillerne bør samtidig overveje modspillet. Det er helt korrekt, hvis næste spiller tager en pause til at planlægge modspillet.   

 • Tøven uden grund i tilspil betragtes som bevidst vildledning og er brud på reglerne.

10.  DEN BLINDE SPILLER BORDETS KORT EFTER SPILFØRERS ANVISNINGER, og må ikke:

 • røre bordets kort, før han bliver bedt om det. Bedes om f.eks. en spar, skal den blinde tage det mindste.

 • ved minespil/håndbevægelse m.v. prøve at vejlede spilfører, kommentere spillet, spørge om meldeforløb, orientere om en rejst farve, gå om for at se spilfører spille, se dennes kort eller regnskabet under spillet.

 • spiller spilfører ud fra forkert hånd, er det kun næste spiller, der kan acceptere eller får rettet udspillet.

11.  DEN BLINDE HAR RET (IKKE PLIGT) TIL:

 • at afværge etablering af kulørsvigt, når det gælder spilfører.

 • at søge at forhindre spilførers udspil fra forkert hånd.

 • efter spillet at gøre opmærksom på enhver uregelmæssighed, der er forekommet under spillet.

12. TURNERINGSLEDER:

 • Kald straks ved uregelmæssigheder/fejl m.h. på ensartet bedømmelse og rettelse. Et etableret kulørsvigt kan ikke rettes (undtagen evt. i stik 12). Lad kortene ligge på bordet, og kald på turneringslederen.      

 • Manglende alert, forkert forklaring og manglende 10 sekunders pause efter ”STOP” kan give justeret score.

 • Spillerne har ingen ret til selv at rette uregelmæssigheder.  

BRIDGEHØJBORGEN nov. 2018.

Klubregler

KLUBREGLER FOR BRIDGEKLUBBEN STORESLEMMEN

§ 1 – Spilletid

 

Der henvises til Klubbens hjemmeside og sæsonprogrammer, der udsendes i august måned inden sæsonstarten, hvornår de enkelte klubber i Storeslemmen spiller.


 

§ 2 – Sæson

 

Sæsonen starter  den første uge i september måned og slutter den sidste uge i april måned. Der henvises til Klubbens hjemmeside og sæsonprogrammer om spilletidspunkter og øvrige arrangementer i Klubben.


 

§ 3 - Substitut

 

Et medlem, der er forhindret i at møde på en spilledag/ - aften må selv skaffe substitut.

Turneringslederen skal underrettes herom inden spillet begynder.

 

Oversigt over mulige substitutter med telefonnumre findes på klubbens hjemmeside.


 

§ 4 – Justering af score ved substituering.

4.1. - Udeblivelse

Såfremt et par udebliver uden afbud tilkendes i en parturnering  0 point (minimum score), og i en holdturnering 0 KP. Bestyrelsen kan justere straffen i tilfælde af force majeure.


 

4.2. – Parturnering

Såfremt kun 1 spiller i et par er substitueret foretages ingen justering ved de 2 første tilfælde. Herefter justeres en score over det ordinære pars gennemsnit ned til dette.

Såfremt begge spillere i et par er substitueret justeres scoren til parrets gennemsnit.


 

4.3. – Holdturnering

Med  kun 1 substitut på holdet foretages ingen justering.

Med  2 substitutter, der spiller med hver sin af holdets ordinære spillere, foretages ingen justering.

I alle andre tilfælde justeres holdets score til det ordinære holds gennemsnitsscore .

Et eventuelt fradrag kommer ikke modstanderholdet til gode – (alternativ: ved justering af scoren får modstanderholdet mindst middelscore).


 

4.4 – Enkeltmandsturnering

En totalscore for en omgang, der ligger over den ordinære spillers gennemsnitsscore, justeres ned til denne.

4.5 – Justering af modspilleres score ved substituering.

I par- og enkeltmandsturnering påvirkes de andre spilleres score ikke af justering på grund af substituering.


 

§ 5 - Mesterpoint og præmier.

 

Fordeling af mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score  inden justering.

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre han har spillet mindst halvdelen af spilleomgangene selv.


 

§ 6 – Opløsning af ligestilling

Hvis 2 eller flere står lige i en par- eller enkeltmandsturnering, er det det indbyrdes opgør, der afgør placeringen.

Hvis 2 hold står lige, er deres indbyrdes kamp afgørende. Hvis denne har været uafgjort, afgøres placeringen af differencen i IMP.


 

§ 7 – Love

For klubbens turneringer gælder de internationale love og etiketteregler i det omfang, de er godkendt af DBF.


§ 8

Det forventes, at klubbens medlemmer behandler inventar og bridgemateriel skånsomt og omhyggeligt, undlader at bøje og fugte kort, at udsætte kort, mapper og bridgemate for overlast.

Efter aftenens spil hjælper medlemmer med almindelig oprydning i spillelokalet.


§ 9

God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Alle skal bidrage til af skabe en god stemning, og kritik af mod- og medspillere skal fremføres i et behageligt tonefald, så der ikke skabes dårlig stemning.

Alle medlemmer bør bidrage til at fremme et godt socialt klima.

Meldekort er obligatoriske ved alle turneringer. Tiden for en spillerunde udregnes efter et gennemsnit på 7 minutter pr. spil eksklusiv tid til rundeskift.

Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes for at uregelmæssighederne kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med lovene.

Turneringslederens afgørelse kan indankes for den samlede bestyrelse, hvis afgørelse eventuelt kan indankes for Distriktet.

§ 10

 

Medlemmerne vil ved opslag i Klubben og på Klubbens hjemmeside blive orienteret om ændringer af spilletider, kampe mod andre klubber, tilmeldinger til turneringer under DBF m.v.

Til gengæld forventes det, at medlemmerne ad denne vej holder sig orienteret.


 

Godkendt på generalforsamlingen d. 25.04.2012

MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

 • Facebook Social Ikon